محصول دیجیتالی

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ
محصول دیجیتالی

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ

۱۲٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ:

آب ﺧﺎﻟﺺ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺿﺮوري اوﻟﯿﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب آب ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

فایل متنی فارسی- 9 صفحه