محصول دیجیتالی

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ

آب مقطر، کنترل کیفی آب مقطر،Distilled Water،QC
آب مقطر، کنترل کیفی آب مقطر،Distilled Water،QC
آب مقطر، کنترل کیفی آب مقطر،Distilled Water،QC
محصول دیجیتالی

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ

۱۹٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ آب ﻣﻘﻄﺮ:

آب ﺧﺎﻟﺺ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاد ﺿﺮوري اوﻟﯿﻪ در ﺑﺴﯿﺎري از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ درﺟﻪ ﺧﻠﻮص ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف آن ﺑﺎﺷﺪ. ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﺮﻏﻮب آب ﻣﻮﺟﺐ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﯽ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺑﻮده و از اﯾﻦ رو، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺼﺮﻓﯽ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻻزم و ﺿﺮوري ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

فایل متنی فارسی- 9 صفحه

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.