محصول دیجیتالی

هورمون های جنسی و تفسیر آن

هورمون های جنسی و تفسیر آن
هورمون های جنسی و تفسیر آن
هورمون های جنسی و تفسیر آن
هورمون های جنسی و تفسیر آن
محصول دیجیتالی

هورمون های جنسی و تفسیر آن

۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید
فایل PDF - زبان فارسی- 49 صفحه

فهرست مطالب

 • ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﻓﻮﻟﯿﮑﻮﻟﯽ
 • ﻫﻮرﻣﻮن ﻟﻮﺗﺌﯿﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪه
 • ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ
 • ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 • 17 OH ﭘﺮوژﺳﺘﺮون
 • ﺗﺴﺘﻮﺳﺘﺮون
 • اﺳﺘﺮادﯾﻮل
 • UnconyugatedEstriol (UE3)
 • Human Chorionic Gonadotropin (HCG )
 • Prostate Specific Antigen (PSA)
 • Free Prostate Specific Antigen (f PSA)
 • ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ
 • واکنشهای ﻫﻤﻮژن و ﻫﺘﺮوژن
 • رادﯾﻮاﯾﻤﻨﻮاﺳﯽ
 • ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay)
 • (CLA) Chemiluminescence or Chemical Light