محصول دیجیتالی

میکرو کتاب کلیات نمودار کنترلی

میکرو کتاب کلیات نمودار کنترلی
محصول دیجیتالی

میکرو کتاب کلیات نمودار کنترلی

۶٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل PDF

6 صفحه

زبان فارسی

رايجترين روش براي مقايسه نتايج آزمايش نمونه هاي کنترل با مقدار مورد انتظار، استفاده از نمودار کنترلي است. درنمودار کنترلي ، غلظت حاصله از آزمايش سرم کنترل ، روي نموداري بامحدوده مشخص، علامتگذاري و بصورت گرافيکي و ساده نمايش داده مي شود. اگر نتايج درون محدوده مشخص شده قرار گيرد، شرايط تحت کنترل و عملکرد سيستم مناسب تشخيص داده مي شود . مشاهده نتايج خارج از محدوده نشانگر بروز مشکل بوده و لزوم بررسي عملکرد سيستم را مطرح مي سازد .

براي بدست آوردن محدوده نمودار، نمونه کنترلی به دفعات ب ا استفاده از روش مورد استفاده آزمايشگاه ، آزمايش و سپس ميانگين و انحراف معيار نتايج حاصله ، محاسبه مي گردد.