محصول دیجیتالی

میکرو کتاب اصول کار و کنترل کیفی دستگاههای خودکار شمارنده سلولی

میکرو کتاب اصول کار و کنترل کیفی دستگاههای خودکار شمارنده سلولی
میکرو کتاب اصول کار و کنترل کیفی دستگاههای خودکار شمارنده سلولی
هماتولوژی
هماتولوژی

میکرو کتاب اصول کار و کنترل کیفی دستگاههای خودکار شمارنده سلولی

۱۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

اصول کار و کنترل کیفی دستگاههای خودکار شمارنده سلولی

فهرست مطالبی که با این میکرو کتاب می آموزید:

فصل اول: كليات

اصول اوليه کار با دستگاه های خودكار شمارنده سلولی

شناسنامه دستگاه های خودکار شمارنده سلولی

نکته هاي مهم در انجام آزمايش CBC

فصل دوم: اساس كار، كاليبراسيون، كنترل كيفيت و خطاهاي دستگاه هاي خودكار شمارنده سلولي

1. اساس كار دستگاه هاي خودكار شمارنده سلولي

2. كاليبراسيون دستگاه هاي خودكار شمارنده سلولي

3. كنترل كيفيت دستگاه هاي خودكار شمارنده سلولي

-1-3 خون كنترل

-2-3 آزمون پايداري كاليبراسيون

-3-3 آزمايش دوتايي

-4-3 آزمايش بازبيني

-5-3 آزمايش دلتا

-6-3 استفاده از نتايج بيماران

-7-3 بررسی عدم دقتCV

-8-3 بررسی صحت

-9-3 تطابق نتايج دستگاه با يافته های ميکروسکوپی يا بالينی

4. خطاهای دستگاه های خودكار شمارنده سلولی