محصول دیجیتالی

مدیریت پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه

مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
محصول دیجیتالی

مدیریت پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه

۴۴٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مدیریت پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه

فایل PDF- زبان فارسی

صفحه 84

سر فصل مطالب

 • راﻫﻨﻤﺎي ﺗﺪوﯾﻦ روش اﺟﺮاﯾﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮش در ﻗﺎﻟﺐ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
 • راﻫﻨﻤﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي
 • ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻣﺎدهﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎر ﻗﺒﻞ از ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي
 • وﺳﺎﯾﻞ و ﻣﻮاد ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻇﺮوف جمع آوری نمونه
 • ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺤﻞ آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي، ﻧﻮع نمونه ، سن و غیره
 • ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻫﺮ آزﻣﺎﯾﺶ
 • ﻧﻮع ﺿﺪاﻧﻌﻘﺎد ﯾﺎ ﻧﮕﻪدارﻧﺪه ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز
 • اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت، زﻣﺎن، ﻇـﺮف ، ﻓﺎﺻـﻠﻪ و غیره
 • اﻟﺰاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻪداري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ورﯾﺪي و ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي اﻃﻔﺎل
 • لوﻟﻪﻫﺎي ﺧﻼ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻮراخ ﮐﺮدن ﭘﻮﺳﺖ( ﺧﻮن ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ )
 • ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﻣﺮاﺟﻌﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺪﻓﻮع
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ادرار ﺟﻬﺖ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺸﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻊآوري ادرار 24 ﺳﺎﻋﺘه
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺧﻠط
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻌﺪ از ﻧﺰدﯾﮑﯽ Post Coital Test -PCT
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺷﻤﺎرش اﺳﭙﺮم
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔﯿﺮي ﺟﻬﺖ آزﻣﺎﯾﺶ ﭘﺮوﻻﮐﺘﯿﻦ
 • دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ از آزﻣﻮن ﭘﻮﺳﺘﯽ ﺗﻮﺑﺮﮐﻮﻟﯿﻦ -ﻣﺎﻧﺘﻮ -PPD

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.