محصول دیجیتالی

مدیریت نمونه در آزمایشگاه

مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
محصول دیجیتالی

مدیریت نمونه در آزمایشگاه

۳۵٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

مدیریت نمونه در آزمایشگاه

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن روشﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از، ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاي روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻗﺒﻞ از آزﻣـﺎﯾﺶ در اﯾـﻦ میکروکتاب ﺳﻌـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫــﺎي ﮐـﺎرﺑﺮدي در ﺧﺼـﻮص ﻣـﺪﯾـﺮﯾﺖ ﻧـﻤـﻮﻧﻪ ﺑﯿـﺎن ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوري اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن، آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻪداري و ﻣﻮارد رد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

فایل متنی- 38 صفحه

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.