محصول دیجیتالی

مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا

مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا
مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا
مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا

مجموعه کمک آموزشی تشخیص مالاریا

۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

این مجموعه را بخش مبارزه با مالاریا سازمان بهداشت جهانی به ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ ﻣﺎﻻرﯾﺎي اﻧﺴﺎن ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮده و ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺮﻫﺎي رﻧﮕﯽ و ﻧﮑﺘﻪ ﻫﺎي ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺎﻻرﯾﺎ اﺳﺖ.

اﯾﻦ راﻫﻨﻤﺎ ﺑﺮاي ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯿﺴﺖ ﻫﺎي ﺗﻤﺎم ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻃﺐ ﮔﺮﻣﺴﯿﺮي و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻔﯿﺪ و ارزﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ.

فایل متنی فارسی- 28 صفحه