محصول دیجیتالی

ضد انعقادهای هماتولوژی

ضد انعقادهای هماتولوژی
ضد انعقادهای هماتولوژی
ضد انعقادهای هماتولوژی
ضد انعقادهای هماتولوژی

ضد انعقادهای هماتولوژی

۵٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮنﺷﻨﺎﺳﯽ

ضد انعقادهای هماتولوژی

فایل PDF

7 صفحه

جهت شمارش سلو لهای خونی و همچنین ارزیابی مورفولوژیک آنها، در وهله اول بایستی از لخته شدن خون جلوگیری کرد.

بطو کلی مکانیسم اثر ضدانعقادها به دو شکل است:

- واکنش با یون کلسیم و رسوب دادن آن (شلاته کردن)

- فعال کردن برخی آنزیم های آبشار انعقادی مانند آنتی ترومبین III

ضدانعقادهایی که با یون کلسیم واکنش می دهند شامل EDTA, سیترات سدیم و اگزالات پتاسیم یا آمونیوم می باشند.

از دسته دوم ضدانعقادها می توان هپارین را نام برد که در واقع ضدانعقاد طبیعی بدن می باشد.