محصول دیجیتالی

ضد انعقادهای هماتولوژی

ضد انعقادهای هماتولوژی
ضد انعقادهای هماتولوژی
ضد انعقادهای هماتولوژی
ضد انعقادهای هماتولوژی

ضد انعقادهای هماتولوژی

۱۲٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل PDF

7 صفحه

جهت شمارش سلو لهای خونی و همچنین ارزیابی مورفولوژیک آنها، در وهله اول بایستی از لخته شدن خون جلوگیری کرد.

بطو کلی مکانیسم اثر ضدانعقادها به دو شکل است:

- واکنش با یون کلسیم و رسوب دادن آن (شلاته کردن)

- فعال کردن برخی آنزیم های آبشار انعقادی مانند آنتی ترومبین III

ضدانعقادهایی که با یون کلسیم واکنش می دهند شامل EDTA, سیترات سدیم و اگزالات پتاسیم یا آمونیوم می باشند.

از دسته دوم ضدانعقادها می توان هپارین را نام برد که در واقع ضدانعقاد طبیعی بدن می باشد.