محصول دیجیتالی

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ، ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ، ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ
محصول دیجیتالی

راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ، ﮔﻨﺪزداﯾﯽ و ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ

۱۱٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ﻓﺮآﯾﻨﺪهاي ﮔﻨﺪزداﯾﻲ و ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي ﺟﺰء ﻓﺮآﯾﻨﺪهاي ﻣﮭﻢ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﮭﯿﺪات ﻻزم ﺟﮭﺖ اﺟﺮاي ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣه را ﻓﺮاھﻢ ﻧﻤﺎﯾﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﻲ ﻻزم را اﻧﺠﺎم دھﺪ. ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ راﺑﻄه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﻲ آﻣﻮزش ھﺎي ﻻزم را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘه و ﻣﺴﺌﻮل اﯾﻤﻨﻲ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ روﻧﺪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ. هﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺮﺑﻮﻃه از ﺻﺤﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺳﺘﮕﺎھﮭﺎ و ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺳﺘﺮون ﺳﺎزي اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﻮد. از ﻓﺮآﯾﻨﺪهاي ﻣﮭﻢ دﯾﮕﺮ ﮐﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ها اﻧﺠﺎم ﺷﻮد، ﻋﻤﻞ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﻮدن و ﯾﺎ ﭘﺎک ﺳﺎزي اﺳﺖ.

ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و وﺳﻌﺖ ﮐﺎري آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه، ﻧﻮع و ﺗﻌﺪاد ﺗﺠﮭﯿﺰات، ﺗﻌﺪاد ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﻌﺪاد و ﺗﻨﻮع آزﻣﺎﯾﺶ ها و ﻏﯿﺮه ﻃﺒﻖ اﺻﻮل ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺳﺎزي، روش اﺟﺮاﯾﻲ ﻓﺮآﯾﻨﺪهاي ﻓﻮق ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدد.

فایل متنی فارسی-11 صفحه