محصول دیجیتالی

دستورالعمل فنی تعیین حجم لوپ

دستورالعمل فنی تعیین حجم لوپ
دستورالعمل فنی تعیین حجم لوپ
دستورالعمل فنی تعیین حجم لوپ
محصول دیجیتالی

دستورالعمل فنی تعیین حجم لوپ

۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

برای شمارش کلنی‌های بدست آمده از کشت نمونه‌های بالینی بویژه ادرار به منظور تشخیص عفونت لازم است از لوپهای استاندارد با حجم معین استفاده شود. آزمایشگاه می‌بایست همواره از لوپهای کالیبره جهت کشت نمونه‌‌های ادراری استفاده وتعداد کلنی‌های موجود در هر میلی‌لیتر ادرارCFU/ml) ) را گزارش نماید.

برای بررسی  حجم لوپ  از روشهایی مانند رنگ‌سنجی و توزین استفاده می‌شود. ساده ترین روش برای بررسی  حجم لوپ استفاده از روش رنگ‌سنجی از طریق اسپکتروفتومتر یا فتومتر به کمک مواد رنگی مانند متیلن بلو ، کریستال ویوله و اوانس بلو می‌باشد. در این دستورالعمل روش رنگ‌سنجی با استفاده از اوانس بلو توضیح داده شده است.در صورت استفاده از سایر مواد رنگی ، میبایستی طول موج و جذب نوری ویژه همان ماده بکار برده شود.