محصول دیجیتالی

دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون سازی در آزمایشگاه

دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون  سازی در آزمایشگاه
دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون  سازی در آزمایشگاه
دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون  سازی در آزمایشگاه
دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون  سازی در آزمایشگاه
شستشو در آزمایشگاه

دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون سازی در آزمایشگاه

۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دستورالعمل شستشو، ضد عفونی و سترون سازی در آزمایشگاه

 اين دستورالعمل ها در ارتباط با همه کارشناسان و کارکنان آزمايشگاه وپرسنل خدماتي وساير قسمت هايي است که از مواد ضد عفوني کننده برای گند زدايي تجهیزات ،وسايل وابزار استفاده میکنند . کلیه کارکنان خدماتي مرتبط با نظافت و ضد عفوني موظف به رعايت اين دستورالعمل ها میباشند . کارشناسان عضوکمیته ايمني در هر آزمايشگاه نیز ضمن دادن آموزشهای الزامی به پرسنل خدماتي مي بايست بر چگونگي استفاده از مواد ضدعفوني کننده و گندزدا توسط آنان نظارت کامل داشته باشند .

فایل PDF

زبان فارسی

34 صفحه