محصول دیجیتالی

تهیه و رنگ آمیزی گستره خون محیطی

تهیه و رنگ آمیزی گستره خون محیطی
تهیه و رنگ آمیزی گستره خون محیطی
تهیه و رنگ آمیزی گستره خون محیطی

تهیه و رنگ آمیزی گستره خون محیطی

۱۱٫۰۰۰۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮه ﺧﻮن ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ارزﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎي ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﻋﺘﺒﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه، ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﺧﻮب ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد. ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺴﺘﺮه ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ در ﻋﺮض 2-3 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺻﻮرت ﺑﮕﯿﺮد.

فایل متنی فارسی-