محصول دیجیتالی

استانداردهای نمونه گیری در غربالگری نوزادان

استانداردهای نمونه گیری در غربالگری نوزادان

استانداردهای نمونه گیری در غربالگری نوزادان

۸٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل فارسی - PDF

44 صفحه

آزمایشهاي غربالگري نوزادان، جهت تشخیص‌بیماریهائی انجام می پذیردکه در بدو تولد از نظر کلینیکی قابل تشخیص نمی باشند ولی با تشخیص زود هنگام‌ قابل درمان هستند. هرچندکه نوزادان درزمان تولد طبیعی به نظر برسند وحتی تا چند ماه اول ممکن است عالئم واضحی نداشته باشند.

با شروع آزمایشهاي غربالگري، از عقب ماندگی ذهنی ومرگ ومیربسیاري از نوزادان جلوگیري به عمل آمده ،عوارض بیماریهاي جدي نوزادان مرتفع گردیده و جان بسیاري از نوزادان سراسر جهان نجات یافته است.

یک نوزاد عقب مانده ذهنی عالوه بر تبعات عاطفی، انسانی و فرهنگی که جهت والدین خود رقم می زند هزینه بسیار گزافی را نیز بر جامعه تحمیل می نماید.

عملکرد صحیح در تهیه نمونه واخذ جواب درست توسط آزمایشگاه ،باعث‌نجات یک انسان وبرعکس آن باعث بروز عقب ماندگی ذهنی در فرد وحتی مرگ می شود .

در این جزوه آموزشی شما با اصول و مبانی تخصصی نمونه گیری غربالگری نوزادان آشنا میشوید.