محصول دیجیتالی

آنالیز مایعات بدن

آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF
آنالیز مایعات، مایع آسیت، مایع پلور، مایع مفصل، مایع نخاع، CSF

آنالیز مایعات بدن

۷۹٫۷۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جزوه آنالیز مایعات بدن

فایل PDF- زبان فارسی
105 صفحه
ﮔﺮوه ﻫﺪف
ﺗﮑﻨﺴﯿﻦ و ﮐﺎردان و ﮐﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻃﺒﯽ
اﻫﺪاف آﻣﻮزﺷﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻓﺮاﮔﯿﺮان در زﻣﯿﻨﻪ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن

فهرست مطالب

 • وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
 • ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
 • مقادیر ﻃﺒﯿﻌﯽ
 • شرایط ﻧﮕﻬﺪاري
 • روش انجام آزﻣﺎﯾﺶ
 • ﺗﻔﺴﯿﺮ

 1. (Cerebro Spinal Fluid- CSF) ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻐﺰي- ﻧﺨﺎﻋﯽ
 2. ماﯾﻊ ﭘﺮﯾﮑﺎرد
 3. ﻣﺎﯾﻊ ﭘﺮﯾﺘﻮان
 4. ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻔﺼـﻞ
 5. ﻣﺎﯾﻊ ﭘﻠﻮر
 6. ﻣﺎﯾﻊ ﺻﻔﺎﻗﯽ

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.