محصول دیجیتالی

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮلﻫا

هماتولوژی، خونشناسی،آزمایشات پایه هماتولوژی، شمارش سلول، آزمایشگاه
هماتولوژی، خونشناسی،آزمایشات پایه هماتولوژی، شمارش سلول، آزمایشگاه
هماتولوژی، خونشناسی،آزمایشات پایه هماتولوژی، شمارش سلول، آزمایشگاه
آزفایلو، Azfileo

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮلﻫا

۲۱٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

دﺳﺘﻮر ﮐﺎر آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮنﺷﻨﺎﺳﯽ

آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﭘﺎﯾﻪ و ﺷﻤﺎرش دﺳﺘﯽ ﺳﻠﻮلﻫا

فایل PDF

زبان فارسی

20 صفحه

ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﯾﮑﺴﺮي آزﻣﺎﯾﺸﺎت درﺧﻮاﺳﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺰﺷﮏ، ﺑﻨﺪرت ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺶ CBC ﺑﺮﻧﺨﻮرﯾﻢ. ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﻧﺎﻣﺶ ﭘﯿﺪاﺳﺖ، ﺑﻤﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎرش ﺗﻤﺎم ﺳﻠﻮل ﻫﺎ، ﺗﻌﯿﯿﻦ درﺻﺪ ﻟﮑﻮﺳﯿﺖ ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﯿﻦ و ﻫﻤﺎﺗﻮﮐﺮﯾﺖ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻤﺎم اﻧﺪﮐﺲ ﻫﺎي ﮔﻠﺒﻮل ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه، اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺳﻞ ﮐﺎﻧﺘﺮ ﺑﻄﻮر اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﻤﺎرش و اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد آﮔﺎﻫﯽ از روش ﻫﺎي دﺳﺘﯽ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺸﺎت و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎي اﯾﻦ روش ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﺴﺖ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، اﻣﺮي ﺿﺮوري ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺿﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺳﻠﻮل ﻫﺎ در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن ﺑﻪ روش اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﮐﺜﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ، از روش ﻫﺎي دﺳﺘﯽ ﺑﺮاي ﺷﻤﺎرش ﮔﻠﺒﻮل ﻫﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﯿﺪ در ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد.

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.