درباره ما

آزفایلو محلی است برای تلفیق آزمایشگاه تشخیصی و آموزش از طریق فایل های آموزشی، رسالت ما آموزش است برای همکاران آزمایشگاهی که از یکجا ماندن خسته شده اند و قصد دارند با بالا بردن مهارت های فنی و علمی خود در مسیر پیشرفت بمانند.
شعار ما درAzFileo این است:

هر روز اندکی بهتر