محصول دیجیتالی

میکرو کتاب مدیریت پسماند در آزمایشگاه

میکرو کتاب مدیریت پسماند در آزمایشگاه
میکرو کتاب مدیریت پسماند در آزمایشگاه
میکرو کتاب مدیریت پسماند در آزمایشگاه
محصول دیجیتالی

میکرو کتاب مدیریت پسماند در آزمایشگاه

۱۲٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

در آزمایشگاه انواع پسماندهای عادی (خانگی ) ، پســماندهای عفونی ، شیمیایی ، تیز وبرنده ، پرتوزا وترکیبی( ترکیبی ازمواد شیمیایی ، رادیواکتیو ویاعوامل عفونی ) وغیره تولید میشود.

به منظور حفظ سلامت افراد ، محیط زیست وجلوگیری از اثرات سوء پسماندها ، مدیریت ایمن و صحیح آنها ضروری است. برنامه مدیریت شامل مراحل تفکیک (جداسازی ) ، آلودگی زدایی ، ذخیره ( انباشت ) ، حمل ونقل ودفع می باشد.

کلیه پسماندهای آلوده آزمایشگاهی باید باروش مناسب آلودگی زدایی وسپس به طریقه بهداشتی وبه طور روزانه دفع گردند.پسماندهای تیز وبرنده باید درمحفظه های مقاوم مخصوص (Safety Box) قرار گرفته وقبل از اینکه کاملا پرشوند ، به طریقه بهداشتی دفع گردند.

30 صفحه فایل PDF