محصول دیجیتالی

میکرو کتاب استفاده و نگهداری از میکروسکوپ

میکرو کتاب استفاده و نگهداری از میکروسکوپ

میکرو کتاب استفاده و نگهداری از میکروسکوپ

۸٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل PDF

15 صفحه

میکروسکوپ وسیله ای دقیق با سیستم های نوری نظیر ( لنزها، فیلترهاف منشورها، کندانسورها )؛ سیستم های مکانیکی کنترل کننده وضعیت نمونه در فضای سه بعدی X، Y، Z ؛ سیستم های الکتریکی ( مبدل ها و منبع نور ) و الکترونیکی ( دوربین ها، ویدئو و غیره ) است که تهیه تصویر از نمونه هایی را که با چشم غیر مسلح قابل شناسایی و رویت نیستند، تقویت و کنترل می کند. آماده سازی و مشاهده نمونه ها، باید براساس استفاده از روش هایی که در رویت جزئیات موثر است، باشد.

میکروسکوپ، یک وسیله تشخیصی مهم در مراقبت های بهداشتی، در رشته های تخصصی مانند خون شناسی، باکتری شناسی، انگل شناسی و در آموزش منابع انسانی ( میکروسکوپ هایی با الحاقات ویژه برای دانشجویان وجود دارد تا مشاهدات خود را زیر نظر استاد مربوطه انجام دهند نظیر میکروسکوپ استاد – دانشجو سه نفره و میکروسکوپ استاد – دانشجو پنج نفره ) است. پیشرفت های فنی در این زمینه، طراحی مدل های تخصصی تر میکروسکوپ ها را در صنعت و دانشگاه فراهم کرده است که نقشی اساسی در توسعه و پیشرفت دانش بشر و درک عمیق تر او از طبیعت دارد.

  • اصول عملکرد میکروسکوپ

میکروسکوپ با استفاده از خواص فیزیکی که عدسی ها در تعامل با نور دارند، ساخته می شود. عدسی، یک وسیله نوری از جنس شیشه است که توانایی انعکاس نور را داشته و به طور معمول ابعاد محاسبه شده سهمی ( محدب ) یا کروی ( مقعر ) را دارد. اگر پرتوهای نور در نتیجه برخورد با سطح لنز و خروج، در نقطه مشترک یا کانونی F همگرا شوند، عدسی مثبت یا همگرا ( Convergent ) نام دارد و اگر عدسی پرتوهای نوری را که به آن برخورد می کند، متفرق کند، عدسی منفی یا واگرا ( Divergent ) نامیده می شود. عدسی های مثبت ( همگرا ) در شکل 3، اجزاء ساختمانی میکروسکوپ ها را تشکیل می دهند.