محصول دیجیتالی

میکرو کتاب آنالیز اسپرم

میکرو کتاب آنالیز اسپرم
میکرو کتاب آنالیز اسپرم
میکرو کتاب آنالیز اسپرم

میکرو کتاب آنالیز اسپرم

۱۲٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آنالیز اسپرم

فایل PDF

48 صفحه

در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺮمﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ داراي ﺳﺮ و دم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺎرس، اﺳﭙﺮمﻫﺎي روي ﻫﻢ اﻓﺘﺎده و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه را در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. ﺗﻤﺎم اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺣﺪاﻗﻞ 200 اﺳﭙﺮم را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ، 200 اﺳﭙﺮم دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دوم روي ﯾﮏ ﻻم دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ دو ﺷــــﻤﺎرش را روي ﯾﮏ ﻻم اﻧﺠﺎم داد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﺷﻤﺎرش در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.......