محصول دیجیتالی

میکرو کتاب آنالیز اسپرم

اسپرم،آنالیز اسپرم،اسپرموگرام،sperm,sperm analysis, sprmogram
اسپرم،آنالیز اسپرم،اسپرموگرام،sperm,sperm analysis, sprmogram
اسپرم، مایع منی، آنالیز اسپرم، اسپرموگرام، آزمایشگاه،آنالیز مایع منی

میکرو کتاب آنالیز اسپرم

۲۹٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

آنالیز اسپرم

فایل PDF

48 صفحه

در ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي اﺳﭙﺮم ﻓﻘﻂ اﺳﭙﺮمﻫﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ داراي ﺳﺮ و دم ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﻠﻮلﻫﺎي ﻧﺎرس، اﺳﭙﺮمﻫﺎي روي ﻫﻢ اﻓﺘﺎده و درﻫﻢ ﺗﻨﯿﺪه را در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻم را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮد. ﺗﻤﺎم اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﯾﮑﺴﺎن را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺣﺪاﻗﻞ 200 اﺳﭙﺮم را ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﺗﻌﺪاد اﺳﭙﺮمﻫﺎي ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ را ﯾﺎدداﺷﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﺮاي اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺻﺤﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ، 200 اﺳﭙﺮم دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ روش ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮده و ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ. ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ دوم روي ﯾﮏ ﻻم دﯾﮕﺮ از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد اﻣﺎ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن آن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﻫﺮ دو ﺷــــﻤﺎرش را روي ﯾﮏ ﻻم اﻧﺠﺎم داد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت دو ﺷﻤﺎرش در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮد ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ را ﮔﺰارش ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و اﮔﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد آن را ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.......

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.