محصول دیجیتالی

میکروکتاب- مدیریت پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه

مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه
مدیریت، مدیریت آزمایشگاه،مدیریت پذیرش آزمایشگاه،مدیریت نمونه گیری در آزمایشگاه

میکروکتاب- مدیریت پذیرش و نمونه گیری در آزمایشگاه

۲۷٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

فایل PDF- صفحه 84

ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺣﺘﯽ در ﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﺻﺤﯿﺢ و دﻗﯿﻖ آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ examinationﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ. ﻟﺬا ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن روش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از داده ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﮐﻪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ از آزﻣﺎﯾﺶ pre-examination ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮ روي ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺟﻤﻊ آوري، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﯿﺮ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ نظیرﺧﻄﺎ در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﯿﻤﺎر(ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ )ﻧﻈﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎر در ﻃﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و زﻣﺎن نمونه ﮔﯿﺮي(، ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﻈﯿﺮ ﺳﻦ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ، در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﻮدن، ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﯽ، ﻣﺼﺮف الکل ﺳﯿﮑﻞ ﻣﺎﻫﯿﺎﻧﻪ، ﭼﺎﻗﯽ، داروﻫﺎي ﺿﺪﺑﺎرداري ﺧﻮراﮐﯽ، ﺣﺎﻣﻠﮕﯽ، ﻧﮋاد، ﺟﻨﺲ، ﺳﯿﮕﺎرﮐﺸﯿﺪن، زﻣﺎن ﻧﻤونه ﮔﯿﺮي و ﺗﻐﯿﯿﺮات دوره اي رﯾﺘﻢ ﺳﯿﺮﮐﺎدﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻃﯽ 24 ﺳﺎﻋﺖ درﺧﻮن ﻣﯽﮔﺮدد.

ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕـﺮ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻓﺮآﯾﻨـﺪﻫﺎي ﭘـﺲ از اﻧﺠـﺎم آزﻣـﺎﯾﺶpost-examination هﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﺤﻮه ﮔﺰارش دﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ آنﻫـﺎ ﺟﻬـﺖ دﺳـﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﮔـﺰارش آزﻣﺎﯾﺶ ﺻﺤﯿﺢ ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ آﺷـﻨﺎﯾﯽ آن ﻫـﺎ ﺑﺎ ﻧﺤﻮه ﺗﺪوﯾﻦ و روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد در ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎي ﭘﺬﯾﺮش، ﻧﺤﻮه آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎران ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﮔﯿـﺮي ورﯾﺪي و ﻣﻮﯾﺮﮔﯽ، ﺟﻤـﻊ آوري ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ادرار و ﺧﻠـﻂ و در ﻧﻬﺎﯾـﺖ ﮔـﺰارش دﻫـﯽ، در اﯾـﻦ ﻓﺼـل ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از اﯾﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪات اراﯾﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣـﺪ ﺗـﻮان ﺗـﻼش ﺷـﺪه اﯾـﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺿـﻤﻦ ﻣطﺎﺑﻘﺖ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ، اﻣﮑﺎن رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮاي آنﻫﺎ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ و اﻣﮑﺎﻧـﺎت ﮐﺸـﻮر وﺟـﻮد داشته باشد.

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻓﺼﻞ از ﺟﻤﻠﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ جمع آوري ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮن ورﯾﺪ ي و مویرگی ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺧﻠﻂ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﺳﻞ، دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺟﻤﻊ آوري ادرار ﺟﻬﺖ ﮐﺸﺖ و آﻧﺎﻟﯿﺰ و راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎده ﺳﺎزي ﺑﯿﻤﺎران، ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﻼﻣﺖ ﺗﺪوﯾن گردیده است.

همﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ آﻣﻮزش اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران درﺧصوص ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﻣﺎدﮔﯽ آنﻫﺎ، ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﺎدﮔﯽ ﺧﺎص دارﻧﺪ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﻨﻤﺎي آﻣﺎدهﺳﺎزي مراﺟﻌﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اراﯾﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.