محصول دیجیتالی

میکروکتاب- مدیریت نمونه در آزمایشگاه

میکروکتاب- مدیریت نمونه در آزمایشگاه
میکروکتاب- مدیریت نمونه در آزمایشگاه
میکروکتاب- مدیریت نمونه در آزمایشگاه
میکروکتاب- مدیریت نمونه در آزمایشگاه
محصول دیجیتالی

میکروکتاب- مدیریت نمونه در آزمایشگاه

۱۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ آنﻫﺎ و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﻤﻮدن روشﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮ و اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻬﯿﻨﻪ از دادهﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺿﺮوري اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ از، ﺣﯿﻦ و ﭘﺲ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﺟﺮاي روشﻫﺎي ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺑﺨﺶﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ و ﺑﻪدﻧﺒﺎل آن ﺑﺮﮔﺰاري دورهﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص، ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺣﯿﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از آزﻣﺎﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺮرﻧﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑـﺎ ﺗـﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي ﻗﺒﻞ از آزﻣـﺎﯾﺶ در اﯾـﻦ میکروکتاب ﺳﻌـﯽ ﺷـﺪه اﺳﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪاي از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫــﺎي ﮐـﺎرﺑﺮدي در ﺧﺼـﻮص ﻣـﺪﯾـﺮﯾﺖ ﻧـﻤـﻮﻧﻪ ﺑﯿـﺎن ﮔﺮدد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺷﺎﻣﻞ: ﻧﺤﻮه ﺟﻤﻊآوري اﻧﻮاع ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑﺪن، آﻣﺎدهﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﻧﻘﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﮕﻪداري و ﻣﻮارد رد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻮارد ذﮐﺮ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﺎﯾﺶ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ، ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﻧﻤﻮد.

فایل متنی- 38 صفحه