محصول دیجیتالی

فرم ها و چک لیست ها در آزمایشگاه

چک لیست آزمایشگاه، فرم آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه
چک لیست آزمایشگاه، فرم آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه
چک لیست آزمایشگاه، فرم آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه
چک لیست آزمایشگاه، فرم آزمایشگاه، مدیریت آزمایشگاه
فرم ها و چک لیست ها در آزمایشگاه
فرم ها و چک لیست ها در آزمایشگاه

فرم ها و چک لیست ها در آزمایشگاه

۲۳٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

52 صفحه- فایل PDF

در اﯾﻦ ﻓﺼﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﭼﺎرت (ﻧﻤﻮدار)ﻫﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ، ﻓﺮم (ﺑﺮﮔﻪ)ﻫﺎ، ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي راﯾﺞ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﻨﺎﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺧﻮد داراي ﯾﮏ ﻧﻤﻮدار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ از ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ، ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ﭼﮏ ﻟﯿﺴﺖﻫﺎ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و آنﻫﺎ را ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎي اراﺋﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ میکروﮐﺘﺎب را ﺑﺎ ﯾﺎ ﺑﺪون ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دﻫﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ در اداﻣﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ درج ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و ﺷﻤﺎره (ﮐﺪ) در اﯾﻦ ﻣﺪارك اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ.

آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮏ ﻓﺮم(ﺑﺮﮔﻪ) اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد. ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ اﺻﻮل ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:

ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎ ﻓﺮم، ﻓﻬﺮﺳﺖ و ... ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز آرم آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﺮم ﯾﺎ ﺑﺮﮔﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭘﺮ ﮐﺮدن آن راﺣﺖ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﻓﺮم ﻧﻘﺶ ﯾﮏ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﺮاي ﭘﺮ ﮐﺮدن آن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻃﻼﻋﺎت و دادهﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در ﺑﺮﮔﻪﻫﺎ، ﻓﻬﺮﺳﺖﻫﺎ و ... ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﺼﺮ و ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺟﻤﻊآوري و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دادهﻫﺎ ﺑﺮاي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه داراي ارزش اﻓﺰوده ﺑﺮاي اﺻﻼح ﺑﻬﺒﻮد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ، ﻓﻬﺮﺳﺖ و ... ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻓﯽ از ﭘﺮﮐﻨﻨﺪه آن ﺗﺎرﯾﺦ ﺛﺒﺖ دادهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮ ﺑﺮﮔﻪ ﯾﺎ ﻓﺮم، ﻓﻬﺮﺳﺖ و ... ﺑﺎﯾﺪ داراي ﮐﺪ )ﺷﻨﺎﺳﻪ( اﻧﺤﺼﺎري ﻣﺴﺘﻨﺪﺳﺎزي ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد در ﻫﺮ ﻣﺪرك ﻧﺎم ﺗﻬﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪه و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻬﯿه و ﺗﺎﯾﯿﺪ و دوره و زﻣﺎن وﯾﺮاﯾﺶ ﺑﻌﺪي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد.

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.