محصول دیجیتالی

راهنمای نگهداری دستگاه الایزا ریدر

راهنمای نگهداری دستگاه الایزا ریدر
راهنمای نگهداری دستگاه الایزا ریدر
راهنمای نگهداری دستگاه الایزا ریدر
راهنمای نگهداری دستگاه الایزا ریدر

راهنمای نگهداری دستگاه الایزا ریدر

۷٫۵۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

الايـزا ريـدر يـك اسپكتـروفتـومتـر اختصـاصي است. بر خلاف اسپكتروفتومترهاي معمولي كه قرائت جذب نوري را در گستره وسيعي از طول موج ها تسهيل مي كنند، الايزا ريدر داراي فيلترها يا گريتينگ هاي انكساري بوده كه گستره طول موج ها را محدود كرده و معمولا بين 400 تا 750 نانومتر  عمل مي كنند. برخي از الايزا ريدرها در گستـره مـاوراء بنفـش عمـل كرده و قرائت را در مـحــدوده 340 تــا 700 نـانـومتـر انجـام مـي دهنـد. سـيـستم نوري موجود در اين دستگاه ها توسط تعدادي از كارخانه ها با استفاده از فيبرهاي نوري به منظور تامين نور جهت چاهك هاي حاوي نمونه در ميكرو پليت طراحي مي شود. ابتدا يك شعاع نوري از نمونه اي كه داراي قطري بين 1 تا 3 ميلي متر است عبور كرده و سپس يك سيستم آشكار كننده، نور عبوري از نمونه را آشكار و تقويت مي كند. در مرحله بعد، سيگنال مربوط به جذب نوري نمونه‌ها ثبت شده و سيستم خوانشگر نيز آن را به اطلاعاتي تبديل مي كند كه سبب تفسير نتايج تست مي شوند. برخي از الايزا ريدرها با استفاده از سيستم هاي شعاعي نوري دوتايي كار مي كنند.

فایل متنی- 6 صفحه