محصول دیجیتالی

آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی

میکروبیولوژی صنایع غذایی، میکروبشناسی صنایع غذایی، صنایع غذایی، آزمایشگاه صنایع غذایی،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی صنایع غذایی، میکروبشناسی صنایع غذایی، صنایع غذایی، آزمایشگاه صنایع غذایی،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی صنایع غذایی، میکروبشناسی صنایع غذایی، صنایع غذایی، آزمایشگاه صنایع غذایی،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی صنایع غذایی، میکروبشناسی صنایع غذایی، صنایع غذایی، آزمایشگاه صنایع غذایی،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی صنایع غذایی، میکروبشناسی صنایع غذایی، صنایع غذایی، آزمایشگاه صنایع غذایی،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی
میکروبیولوژی صنایع غذایی، میکروبشناسی صنایع غذایی، صنایع غذایی، آزمایشگاه صنایع غذایی،آزمایشگاه میکروبیولوژی صنایع غذایی، آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی

آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی

۶۲٫۹۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

جزوه آزمایشگاه میکروبشناسی صنایع غذایی

احمد رضا فیضی پور

فایل PDF

زبان فارسی

128 صفحه

لیست مطالب

 • نکات اﯾﻤﻨﯽ
 • تارﯾﺨﭽﻪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ
 • مروري ﺑﺮ وﺳﺎﯾﻞ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ
 • ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
 • ﻣﻮاد ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
 • آﺷﻨﺎﯾﯽ و ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
 • اﻧﻮاع ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ و ﻧﺤﻮه ي ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ
 • رﻗﯿﻖ ﺳﺎزي
 • ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ
 • ﺷﮑﻞ و ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻮﻧﯽ ﻫﺎ
 • اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺮف ﻫﺎي رﻧﮕﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎي ﮐﺸﺖ
 • ﺷﻤﺎرش ﮐﻠﯽ ﺑﺎﮐﺘﺮي ﻫﺎ
 • رﻧﮓ آﻣﯿﺰي ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎ -ﺳﺎده، ﻣﻨﻔﯽ، ﮔﺮم، اﺳﭙﻮر، ﮐﭙﺴﻮل
 • ﮐﺸﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﭙﮏ ﻫﺎ
 • ﮐﺸﺖ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﻤﺮﻫﺎ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻠﯽ ﻓﺮم ﻫﺎ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻼ
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﺎﻓﯿﻠﻮﮐﻮﮐﻮس اورﺋﻮس
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎﺳﯿﻠﻮس ﺳﺮﺋﻮس
 • ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﻫﺎي ﺧﺎص در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ﮐﻠﺴﺘﺮﯾﺪﯾﻮم ﭘﺮﻓﺮﻧﮋﻧﺲ (وﻟﺸﺎي)

سوالات پرتکرار

آیا برای خرید لازم است از قبل در وبسایت ثبت‌نام کرده باشم؟

خیر، شما با انتخاب و اضافه کردن محصولات به سبد خریدتان می‌توانید اطلاعات فردی و ارسالتان را کامل کنید و پرداخت را انجام دهید.

چطور هزینه سفارش را پرداخت کنم؟

تمامی کاربران می‌توانند از طریق درگاه بانکی با تمام کارت‌های عضو شتاب هزینه سفارش را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.

چه طور فایل خریداری شده بدستم میرسد؟

بلافاصله پس از پرداخت مبلغ ، فایل به آدرس ایمیلی که در هنگام ثبت مشخصات اعلام کرده اید ، ارسال میشود.